Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego

 

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Nitti Nit Beats, dostępny pod adresem internetowym https://nittinitbeats.com prowadzony jest przez Pana Łukasza Niteckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 24 Bity Łukasz Nitecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8883110322, REGON
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Każdy użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania i akceptacji Regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 4. W przypadku nie wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 5. Wszystkie nazwy handlowe i ich logo należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 6. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 7. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: info@nittinitbeats.com

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 24 Bity Łukasz Nitecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8883110322, REGON 341042000.
 3. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów lub usług (cyfrowych oraz innych) Sklepu, w szczególności reklama, informacje o aktualnościach, promocjach, obniżkach cen, nieodpłatnych świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyściach związanych z promowanym towarem, usługą i innych aktywnościach dotyczących Sklepu.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://nittinitbeats.com
 6. Umowa zawarta na odległość/Umowa sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Warunki – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszego Regulaminu, zasad polityki prywatności, plików cookies oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, który dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Bity/Pliki Cyfrowe – dostępne w Sklepie produkcje muzyczne, podkłady muzyczne będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Usługa (cyfrowa) – usługa oferowana za pośrednictwem strony internetowej https://nittinibeats.com z wykorzystaniem zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron.
 14. Licencja – Jest to zakres praw jakie otrzymuje Kupujący/Klient. Dokładny opis i zakres poszczególnych licencji jest zawarty w niniejszym regulaminie, a także na stronie nittinitbeats.com. Występują różne rodzaje licencji, każda z nich ma swój odrębny zakres i może wiązać się z różnym kosztem Produktu i/lub Pliku cyfrowego.

Postanowienia ogólne

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się poprzez dodanie poszczególnych produktów lub usług do koszyka.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży i  dostawa

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową nittinitbeats.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Bitów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Na tym etapie zamówienia klient jest poproszony o wybór rodzaju Licencji, po czym należy kliknąć „Zamów” na tym etapie można zamknąć okno i kontynuować wybór zakupów.
 5. Aby sfinalizować zamówienie klikamy przycisk „checkout” wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują). Dodatkowo Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e- mail
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Bitów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityką Prywatności oznaczonego  jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 24 Bity Łukasz Nitecki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zakupu”, zawierającą  linki do produktów cyfrowych które klient zamówił.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 1. Bity dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient otrzyma wiadomość z załączonymi plikami, które może pobrać w każdej chwili na swój komputer.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem zamówienie składane jest na adres mailowy info@nittinitbeats.com. Zamówienie musi zawierać:
  1. Numer produktu
  2. Rodzaj licencji
  3. Imię i nzazwisko zamawiającego
  4. Adres e-mail
  5. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia przez e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia z 24 Bity Łukasz Nitecki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zakupu”, zawierającą  linki do produktów cyfrowych które klient zamówił. E-mail zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty na konto.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • Bity dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient otrzyma wiadomość z załączonymi plikami, które może pobrać w każdej chwili na swój komputer.

 Ceny i metody płatności

 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Klient ma możliwość płatności:

 1. przelewem na numer konta bankowego: 18 1140 2004 0000 3102 8083 9919
 2. w systemie PayPal;
 3. za pośrednictwem bramki płatnościowej PayNow

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Przedmiot Świadczenia  

 1. Z Produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie https://nittinitbeats.com może korzystać każdy użytkownik Internetu
 2. Korzystanie z Plików cyfrowych lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie https://nittinibeatscom jest albo płatne, albo bezpłatne. Klient może wybrać każdy produkt lub usługę z dostępnych na stronie według uznania. Klient może skorzystać ze wszystkich lub niektórych produktów lub usług.
 3. Komunikacja w czasie wykonywania Umowy odbywa się pomiędzy Sprzedawcą a Klientem poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
 4. Do Produktów lub Usług płatnych dostępnych na stronie internetowej należą:
  • Usługa Mix Mastering: w ramach tej usługi, zależnie od zakupionej wersji, Klient otrzymuje gotowy miks i mastering w określonej ilości ścieżek, z możliwością kilku bezpłatnych poprawek. Zakresy poszczególnych wariantów szczegółowo określony na stronie nittinitbeats.com. Po sfinalizowaniu miksu Klient może otrzymać wersję instrumentalną i acapella, w zależności od wybranej licencji. Wszystkie materiały, pliki i wersje miksu zostaną wysłane na wskazany adres e-mail klienta. Przez cały okres trwania usługi utwór przechowywany na dysku sprzedającego, i Sprzedający ma prawo do przechowywania utworu bezterminowo.
  • Produkcje muzyczne: w ramach tego Produktu Klient otrzymuje Bity, które są już profesjonalnie zmiksowane i gotowe do użycia oraz licencję do użytku tych produktów, na zasadach określonych w licencji.
  • Najem studia nagraniowego na godziny mieszczącego się w Łodzi (kod: 91-728) pod adresem: ul. Bystrzycka 10.

Zasady i warunki najmu studia nagraniowego na godziny są następujące:

 •  Bezpłatne odwołanie sesji do 24h przed terminem. Klient może bez obciążenia go kosztami odwołać umówioną sesję w studio nagraniowym najwyżej na 24h przed wizytą. Niestawienie się na sesję jest równoznaczne z wykorzystaniem umówionych godzin i skutkuje koniecznością uiszczenia należnej opłaty.
 • Sesja zaczyna się punktualnie. Klienta obowiązuje punktualność w stawieniu się na sesję, w odmiennym wypadku jest obowiązany poinformować mailowo Sprzedawcę na adres info@nittinitbeats.com z wyprzedzeniem o opóźnieniu w stawieniu się do studia i czasie trwania tego opóźnienia. Czas opóźnienia jest wliczany w czas najmu
 • Dostarczenie podkładu muzycznego. Klient musi przesłać podkład muzyczny wykorzystywany w trakcie nagrania na adres mailowy Sprzedawcy (info@nittinitbeats.com) dwa dni przed umówioną wizytą.
 • Dodatkowe godziny w studiu nagraniowym. Klient korzysta ze studia nagraniowego przez czas, który zarezerwował i opłacił. Jeśli będąc w studiu nagraniowym zajdzie potrzeba nagrywania dłużej niż wcześniej zaplanowano i opłacono, istnieje możliwość na miejscu w studio dopłaty gotówką za kolejne godziny najmu studia nagraniowego, o ile będzie możliwość skorzystania ze studia w czasie dłuższym.

5. Do produktów lub usług nieodpłatnych dostępnych na stronie internetowej należy możliwość pobrania darmowego otagowanego bitu, możliwe pobranie w takim samym procesie jak składanie zamówieniu, po dodaniu bitu do koszyka istnieje możliwość wyboru opcji „pobierz otagowany bit”, która przekierowuje Klienta na stronę z której można pobrać bit. Dostęp do nieodpłatnych produktów na stronie internetowej jest możliwy po zaakceptowaniu licencji określającej szczegółowo zasady korzystania z tych nieodpłatnych produktów. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i akceptację warunków przed ich pobraniem.

Reklamacje

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej, platformy dostępu do Produktów i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: info@nittinitbeats.com.
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie w związku z reklamacją.
 4. Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do Bitów udostępnionych przez Usługodawcę w sklepie jako całość oraz ich poszczególne elementy należą do Sprzedawcy i objęte są pełną ochroną prawną przewidzianą w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zarówno prawa polskiego, europejskiego, jak i innych systemów prawnych. Ochrona praw autorskich obowiązuje bez względu na zasięg terytorialny oraz czas (trwa bezterminowo). Zawierając umowę, Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich.

Rozpowszechnianie treści, bitów udostępnionych przez Sprzedawcę w całości lub jakiejkolwiek jego części, w inny sposób niż określony w zakupionej licencji, stanowi naruszenie praw autorskich i podlega odpowiedzialności prawnej, tak cywilnej, jak i karnej. Wobec osoby naruszającej prawa autorskie zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne

 • Licencje Plików Cyfrowych
 1. Sprzedawane Pliki Cyfrowe mogą posiadać pola wyboru Licencji na dysponowanie i uprawnienia, które Klient nabiera z chwilą zakupu.
 2. Dostępne mogą być różne rodzaje licencji dla danego Pliku Cyfrowego.
 3. Po wybraniu Licencji Klient akceptuje i ma świadomość zakresu jaki dana Licencja posiada oraz ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe dysponowanie Plikiem Cyfrowym.
 4. Wszelkie naruszenia Klienta związane z przekroczeniem praw oraz zakresu Licencji będą roszczone przez Sprzedawcę w zależności od rodzaju naruszenia.
 5. Licencja: “Standard Lease”
  • Licencja ta dopuszcza użytkowanie Pliku Cyfrowego w celach zarobkowych przez Klienta.
  • Utwór oparty na zakupionym Pliku Cyfrowym może być używany, udostępniany w sieci Internet jak również podczas występów na żywo, Klient może czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Występują jednak limity odtworzeń jakie może mieć utwór, a także licencja posiada limity co do ilości wydanych płyt jeżeli znajduje się na niej utwór który wykorzystuje bit na tej licencji. Poszczególne limity są wyszczególnione na Stronie Głównej nittinibeats.com
  • Plik Cyfrowy zakupiony na tej licencji – pozostaje nadal do dalszej sprzedaży w sklepie Sprzedawcy, a kolejny Klient może go również zakupić.
  • W przypadku chęci przez Klienta zmiany zakresu Licencji. Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą e-mail: info@nittinitbeats.com w celu ustalenia czy taka możliwość istnieje.
  • Klient koniecznie w tytule np. w nawiasie musi wpisać nazwę producenta, a w opisach zamieścić informację: Bit pobrano ze strony: https://nittinitbeats.com
  • Licencja na Plik Cyfrowy jest nadawana bezterminowo.
  • Licencja jest wydawana tylko i wyłącznie na dane zawarte w okienku formularza zamówienia, ale dopuszcza się dołączenie w tytule osób trzecich – współautorów.
  • Na stronie sklepu dostępne są Pliki Cyfrowe autorstwa Sprzedającego.
  • Prawa producenckie i autorskie pozostają na zawsze własnością Autora/Producenta, a Klient może nim dysponować zgodnie z zasadami i w zakresie zakupionej licencji.
  • Format pliku jaki Klient otrzyma jest określony w opisie licencji na nittinitbeats.com
  • Klient nie może odsprzedać Pliku osobom trzecim oraz nie ma możliwości nadania cesji
 6. Licencja „Premium Lease”
  • Licencja ta dopuszcza użytkowanie Pliku Cyfrowego w celach zarobkowych przez Klienta.
  • Utwór oparty na zakupionym Pliku Cyfrowym może być używany, udostępniany w sieci Internet jak również podczas występów na żywo, Klient może czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Występują jednak limity odtworzeń jakie może mieć utwór, a także licencja posiada limity co do ilości wydanych płyt jeżeli znajduje się na niej utwór który wykorzystuje bit na tej licencji. Poszczególne limity są wyszczególnione na Stronie Głównej nittinibeats.com
  • Plik Cyfrowy zakupiony na tej licencji – pozostaje nadal do dalszej sprzedaży w sklepie Sprzedawcy, a kolejny Klient może go również zakupić.
  • W przypadku chęci przez Klienta zmiany zakresu Licencji. Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą e-mail: info@nittinitbeats.com w celu ustalenia czy taka możliwość istnieje.
  • Klient koniecznie w tytule np. w nawiasie musi wpisać nazwę producenta, a w opisach zamieścić informację: Bit pobrano ze strony: https://nittinitbeats.com
  • Licencja na Plik Cyfrowy jest nadawana bezterminowo.
  • Licencja jest wydawana tylko i wyłącznie na dane zawarte w okienku formularza zamówienia, ale dopuszcza się dołączenie w tytule osób trzecich – współautorów.
  • Na stronie sklepu dostępne są Pliki Cyfrowe autorstwa Sprzedającego.
  • Prawa producenckie i autorskie pozostają na zawsze własnością Autora/Producenta, a Klient może nim dysponować zgodnie z zasadami i w zakresie zakupionej licencji.
  • Format pliku jaki Klient otrzyma jest określony w opisie licencji na nittinitbeats.com
  • Klient nie może odsprzedać Pliku osobom trzecim oraz nie ma możliwości nadania cesji
 7. Licencja „Professional Lease”
  • Licencja ta dopuszcza użytkowanie Pliku Cyfrowego w celach zarobkowych przez Klienta.
  • Utwór oparty na zakupionym Pliku Cyfrowym może być używany, udostępniany w sieci Internet jak również podczas występów na żywo, Klient może czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Występują jednak limity odtworzeń jakie może mieć utwór, a także licencja posiada limity co do ilości wydanych płyt jeżeli znajduje się na niej utwór który wykorzystuje bit na tej licencji. Poszczególne limity są wyszczególnione na Stronie Głównej nittinibeats.com
  • Plik Cyfrowy zakupiony na tej licencji – pozostaje nadal do dalszej sprzedaży w sklepie Sprzedawcy, a kolejny Klient może go również zakupić.
  • W przypadku chęci przez Klienta zmiany zakresu Licencji. Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą e-mail: info@nittinitbeats.com w celu ustalenia czy taka możliwość istnieje.
  • Klient koniecznie w tytule np. w nawiasie musi wpisać nazwę producenta, a w opisach zamieścić informację: Bit pobrano ze strony: https://nittinitbeats.com
  • Licencja na Plik Cyfrowy jest nadawana bezterminowo.
  • Licencja jest wydawana tylko i wyłącznie na dane zawarte w okienku formularza zamówienia, ale dopuszcza się dołączenie w tytule osób trzecich – współautorów.
  • Na stronie sklepu dostępne są Pliki Cyfrowe autorstwa Sprzedającego.
  • Prawa producenckie i autorskie pozostają na zawsze własnością Autora/Producenta, a Klient może nim dysponować zgodnie z zasadami i w zakresie zakupionej licencji.
  • Format pliku jaki Klient otrzyma jest określony w opisie licencji na nittinitbeats.com
  • Klient nie może odsprzedać Pliku osobom trzecim oraz nie ma możliwości nadania cesji
 8. Licencja „Exclusive Sampled”
  • Licencja ta dopuszcza użytkowanie Pliku Cyfrowego w celach zarobkowych przez Klienta.
  • Utwór oparty na zakupionym Pliku Cyfrowym może być używany, udostępniany w sieci Internet jak również podczas występów na żywo, Klient może czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Nie występują limity odtworzeń jakie może mieć utwór, a także licencja nie posiada limitów co do ilości wydanych płyt. Poszczególne limity szczegółowe opisy są wyszczególnione na nittinibeats.com
  • Zakup Pliku Cyfrowego na tej licencji powoduje zablokowanie możliwości zakupu tego Bitu przez innych Klientów, natomiast Bit pozostaje na stronie.
  • W przypadku chęci przez Klienta zmiany zakresu Licencji. Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą e-mail: info@nittinitbeats.com w celu ustalenia czy taka możliwość istnieje.
  • Klient koniecznie w tytule np. w nawiasie musi wpisać nazwę producenta, a w opisach zamieścić informację: Bit pobrano ze strony: https://nittinitbeats.com
  • Licencja na Plik Cyfrowy jest nadawana bezterminowo.
  • Licencja jest wydawana tylko i wyłącznie na dane zawarte w okienku formularza zamówienia, ale dopuszcza się dołączenie w tytule osób trzecich – współautorów.
  • Na stronie sklepu dostępne są Pliki Cyfrowe różnych autorstwa Sprzedającego.
  • Prawa producenckie i autorskie pozostają na zawsze własnością Autora/Producenta, a Klient może nim dysponować zgodnie z zasadami i w zakresie zakupionej licencji.
  • W ramach tej licencji klient nabywa prawa majątkowe do Pliku Cyfrowego.
  • Format pliku jaki Klient otrzyma jest określony w opisie licencji na nittinitbeats.com
  • Klient nie może odsprzedać Pliku osobom trzecim oraz nie ma możliwości nadania cesji
  • Do produkcji Plików Cyfrowych sprzedawanych w ramach exclusive sampled, zastrzega się że Sprzedający nie ma praw autorskich do utworu z którego pochodzi sampel.
 9. Licencja „Exclusive Rights”
  • Licencja ta dopuszcza użytkowanie Pliku Cyfrowego w celach zarobkowych przez Klienta.
  • Utwór oparty na zakupionym Pliku Cyfrowym może być używany, udostępniany w sieci Internet jak również podczas występów na żywo, Klient może czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. Nie występują limity odtworzeń jakie może mieć utwór, a także licencja nie posiada limitów co do ilości wydanych płyt. Poszczególne limity szczegółowe opisy są wyszczególnione na nittinibeats.com
  • Zakup Pliku Cyfrowego na tej licencji powoduje zablokowanie możliwości zakupu tego Bitu przez innych Klientów, natomiast Bit pozostaje na stronie.
  • W przypadku chęci przez Klienta zmiany zakresu Licencji. Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą e-mail: info@nittinitbeats.com w celu ustalenia czy taka możliwość istnieje.
  • Klient koniecznie w tytule np. w nawiasie musi wpisać nazwę producenta, a w opisach zamieścić informację: Bit pobrano ze strony: https://nittinitbeats.com
  • Licencja na Plik Cyfrowy jest nadawana bezterminowo.
  • Licencja jest wydawana tylko i wyłącznie na dane zawarte w okienku formularza zamówienia, ale dopuszcza się dołączenie w tytule osób trzecich – współautorów.
  • Na stronie sklepu dostępne są Pliki Cyfrowe różnych autorstwa Sprzedającego.
  • Prawa producenckie i autorskie pozostają na zawsze własnością Autora/Producenta, a Klient może nim dysponować zgodnie z zasadami i w zakresie zakupionej licencji.
  • W ramach tej licencji klient nabywa prawa majątkowe do Pliku Cyfrowego.
  • Format pliku jaki Klient otrzyma jest określony w opisie licencji na nittinitbeats.com
  • Klient nie może odsprzedać Pliku osobom trzecim oraz nie ma możliwości nadania cesji
  • Jest dozwolone, aby Bit był używany przez Producenta/Autora w celach promocyjnych i prezentacyjnych
 10. Plik cyfrowy może być użyty jedynie do stworzenia własnego utworu. Nie jest dozwolone wykorzystywanie np. pojedynczych brzmień do odsprzedaży, dystrybucji lub tworzenia własnych podkładów
 11. Bity mogą zawierać pętle muzyczne stworzone przez innych autorów
 12. Elementy Bitów mogą być wygenerowane przez Sztuczną Inteligencję

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcy zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest 24 Bity Łukasz Nitecki ul. Marysińska 69/62, 91-850 Łódź, NIP 8883110322, Regon 341042000.
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie: PayPal. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 8. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez kontakt ze sklepem do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 10. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres info@nittinitbeats.com. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.
 11. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
 12. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 13. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 14. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 15. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 16. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.